Koristimo "cookies" kako bismo unaprijedili funkcionalnost stranice atosbank.ba. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies". Uslovi korišćenja

Pravila privatnosti za klijente ATOS BANK a.d. Banja Luka

Uvodne odredbe

Ovim Pravilima privatnosti (u daljem tekstu: „Pravila privatnosti“) ATOS BANK a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: „Banka“) pruža informacije o obradi ličnih podataka licima čije lične podatke obrađuje (u daljem tekstu: „Nosilac podataka“/ „Nosioci podataka“, „Vi“).

Podaci o Banci kao kontroloru i kontakt osobi za pitanja zaštite ličnih podataka

ATOS BANK a.d. Banja Luka

Jevrejska 71

78000 Banja Luka

Tel: 0800 59 999

e-mail: [email protected]

Vezano za obradu Vaših podataka možete se obratiti službeniku za zaštitu ličnih podataka:

e-mail: [email protected]

Jevrejska 71

78000 Banja Luka

Lični podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Lični podaci koje Banka obrađuje su: podaci koji se prikupljaju prilikom identifikacije klijenta (ime, prezime, prebivalište, JMBG, datum rođenja, državljanstvo), kontakt podaci, podaci u vezi sa proizvodima Banke (podaci o nalozima, podaci vezani za finansijski status, podaci o zaposlenju), te drugi podaci koje je Banka kao kontrolor prikuplja i obrađuje na osnovu dokumenata, podataka ili informacija dostavljenih od strane klijenta direktno ili iz drugih pouzdanih i nezavisnih izvora, odnosno neposrednim uvidom u javne registre u BiH, u skladu sa zakonom.

Svrha i pravni osnov obrade ličnih podataka

Lične podatke obrađujemo:

 • na zahtjev nosioca podataka, kako bi pristupili pregovorima o ugovornom odnosu, ili da se ispune obaveze iz ugovornog odnosa sa nosiocem podataka;
 • na osnovu saglasnosti nosioca podataka za jednu ili više posebno određenih svrha;
 • u skladu sa zakonom ili da bi se ispunile nadležnosti utvrđene zakonom (npr. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i drugi zakoni koji, između ostalog uređuju poslovanje banaka);
 • za ispunjenje zadatka koji se izvršava u javnom interesu;
 • radi zaštita zakonskih prava i interesa Banke ili trećih lica, ako ova obrada ličnih podataka nije u suprotnosti s pravom nosioca podatka da zaštiti vlastiti privatni i lični život;

Ko ima pristup Vašim ličnim podacima te kome dostavljamo vaše podatke

Unutar Banke

Pristup vašim podacima imaju zaposleni Banke koji u skladu sa svojim opisom poslova i djelokrugom rada organizacione jedinice Banke moraju imati pristup Vašim podacima radi ispunjenja ugovornih i zakonskih obaveza, te ostvarivanja legitimnih interesa Banke i trećih lica.

Izvan Banke

Izvan Banke vaše lične podatke dostavljamo sljedećim subjektima:

a. Javna tijela i institucije

Vaše podatke dostavljamo javnim tijelima i institucijama (npr. APIF, CBBiH, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, sudovi i drugo), radi ispunjavanja zakonskih obaveza, kao i za potrebe vođenja sudskog postupka i sl. te drugim pravnim licima u kada je to zakonom propisano.

b. Članice Bankarske grupe

Radi obavljanja redovnih poslova Banke, ispunjavanja obaveza iz ugovora sa Vama, ispunjavanja drugih ugovornih i zakonskih obaveza, ostvarivanja legitimnih interesa Banke itd. Banka ne prenosi vaše podatke i društvima povezanim s Bankom van teritorije Bosne i Hercegovine.

c. Pružaoci usluga

Izvršavanje određenih usluga Banka povjerava drugim pružaocima usluga kojima dostavlja Vaše podatke u svrhu obavljanja ugovorenih usluga. Pružaoci usluga su prije svega upoznati s činjenicom da Vaši lični podaci predstavljaju bankarsku tajnu te pristup Vašim podacima omogućavamo samo izvršiocima tj. pružaocima usluga, koji nam garantuju adekvatan nivo tehničkih i organizacionih mjera koje garantuju zaštitu ličnih podataka u skladu sa propisima.

d. Drugi primaoci podataka na osnovu Vašeg zahtjeva za prenos ličnih podataka

Kako štitimo Vaše podatke

Zaštita Vaših ličnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od tehničkih i organizacionih mjera zaštite koje sprovodimo su:

 • fizičke mjere zaštite prostorija i opreme;
 • kontrola fizičkog i logičkog pristupa informacionom sistemu i poslovnim prostorima Banke;
 • uspostavljanje tehničkih i proceduralnih mjera potrebnih kako bi IT infrastruktura bila implementirana u skladu sa najvišim međunarodnim bezbjednosnim standardima;
 • uspostavljanje elektronskih i proceduralnih zaštitnih mjera vezanih uz prikupljanje, čuvanje i otkrivanje ličnih podataka

Koliko dugo se lični podaci čuvaju?

Lične podatke obrađujemo i čuvamo sve dok je to potrebno za izvršenje ugovornih i zakonskih obaveza. Podaci se obrađuju u vremenskom periodu koji je potreban da se ispuni svrha njihove obrade, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima.

Vaša prava

Nosilac podataka ima sljedeća prava:

 • Pravo obavještavanja o prikupljanju podataka
 • Pravo pristupa ličnim podacma
 • Pravo na ispravku, brisanje ili blokiranje podataka
 • Pravo na podnošenje prigovora, a naročito prigovora za obradu podataka za potrebe direktnog marketinga

Upustva vezana za pravo na prigovor

Nosilac podataka ima pravo da podnese besplatan prigovor na zahtjev kontrolora u pogledu budućeg korišćenja ili prenosa njegovih podataka za svrhe direktnog marketinga, u skladu sa gore označenim kontakt podacima kontrolora.

U svakom slučaju, nosilac podataka ima pravo da uloži prigovor nadležnom organu - Agenciji za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na zaštitu njegovih prava u vezi sa obradom ličnih podataka.

Uslovi korišćenja internet stranice „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka

Prikupljanje podataka

Pristup internet stranici Atos Bank a.d. Banja Luka (dalje: Banka) i podacima sadržanim na njoj podložni su pravilima navedenim u nastavku.

Sve informacije dostupne na ovoj internet stranici isključivo su informativnog karaktera i ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Banka automatski prikuplja podatke o vašem računaru. Ovi podaci ne mogu uključivati vašu IP adresu, a mogu uključivati tip pretraživača, ime domena, vrijeme pristupa i adrese web stranica. Banka ove podatke koristi sa ciljem da ponudi svoje usluge, održava i unapređuje njihov kvalitet i prikuplja statističke podatke vezano za korišćenje svoje web stranice.

Prikupljene podatke Banka analizira u cilju evidencije posjećenosti web stranice i pružanja adekvatnih informacija svojim klijentima o proizvodima i uslugama. Banka može koristiti prikupljene podatke kako bi unapređivala korisničku uslugu, omogućila jednostavnije korišćenje web stranice time što će eliminisati potrebu za ponovljenim upisivanjem istih podataka.

Banka ne prodaje, ne iznajmljuje niti pozajmljuje lične podatke posjetilaca svoje web stranice trećim licima i primjenjuje organizacione i tehničke mjere bezbjednosti u cilju sprječavanja neovlašćenog pristupa.

Upisom ličnih podataka u predviđena polja na web stranicama potvrđujete da ste svoje lične podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje Banci i da ste saglasni da ih Banka obrađuje u gore navedene svrhe.

Datu saglasnost svaki korisnik može da opozove u svako doba, dostavljanjem pisanog obavještenja Banci, a takođe može iskoristiti i sva zakonska prava u slučaju da smatra da je došlo do nedozvoljene obrade podataka (pravo na obavještenje, uvid u podatke i dr).

Autorska prava

Sadržaj ove internet stranice predstavlja zakonski zaštićeno i isključivo autorsko pravo koje pripada Banci. Vlasniku internet stranice pripadaju sva autorska i druga prava intelektualne svojine u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo je u svojini vlasnika ili u vlasništvu trećih lica. Nepoštovanje Uslova korišćenja podliježe primjeni odgovarajućih zakonskih propisa. Zabranjeno je neovlašćeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja internet stranice, na bilo koji način.

Kolačići (Cookies)

Korišćenjem Internet prezentacije Banke Korisnik prihvata korišćenje HTML-cookies/kolačića koji se postavljaju na računaru korisnika i predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom posjete internet stranice Banke šalju nazad informacije o internet sajtovima sa kojih je Korisnik došao na Internet prezentaciju Banke, kao i putanju Korisnika kroz Internet prezentaciju Banke. Ove informacije pomažu Banci da bolje upozna korisnike svoje internet stranice a u cilju poboljšanja pretrage i unapređenja njene funkcionalnosti. Korisnik može onemogućiti kolačiće aktiviranjem postavke na svom pretraživaču koja omogućava podešavanje svih ili nekih kolačića. Više informacija o upravljanju kolačićima Korisnik može pronaći na sljedećim linkovima: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sr i https://www.google.com/intl/sr/policies/technologies/ cookies/. Stranice na sajtu se služe Google Analytics statistikom. Pravila o kolačićima treće strane korisnik može pronaći na Google Analytics-u. Podatke o tome kako se korisnici koriste internet prezentacijom Banke povremeno se mogu prikupljati korišćenjem i drugih alata sličnih usluzi Google Analytics-a (npr. Google Tag Manager i dr). Više informacija o Google Analytics možete potražiti na linku: https://developers.google.com/analytics/devguides/ collection/analyticsjs.

Trebate pomoć?