Koristimo "cookies" kako bismo unaprijedili funkcionalnost stranice atosbank.ba. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies". Uslovi korišćenja

Pozivnica za akcionare ATOS BANK a.d. Banja Luka

13.11.2023. Novosti

Sanjin Kosić, predsjednik

Nadzornog odbora ATOS BANK a.d. Banja Luka

                                                                                                   

Za akcionare ATOS BANK a.d. Banja Luka 

 

         Banja Luka, 13.11.2023. godine

 

POZIVNICA

 

Poštovani, 

Pozivam vas na vanrednu, 58. sjednicu Skupštine akcionara ATOS BANK a.d. Banja Luka, koja će se održati u utorak, 28.11.2023. godine u 11:00 časova u prostorijama ATOS BANK a.d. Banja Luka, Jevrejska 71, Banja Luka. 

Za sjednicu vanredne, 58. Skupštine predložen je sljedeći Dnevni red: 

D N E V N I   R E D

 

  1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine (Komisija za glasanje, zapisničar, lica koja ovjeravaju zapisnik);
  2. Usvajanje zapisnika sa vanredne, 57. sjednice Skupštine akcionara ''ATOS BANK'' a.d. Banja Luka, održane 31.10.2023. godine;
  3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada ''ATOS BANK'' a.d. Banja Luka;
  4. Razno. 

Nadzorni odbor ATOS BANK a.d. Banja Luka je na osnovu člana 66. tačka 1) Zakona o bankama Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br.4/17, 19/18 i 54/19) i člana 47. tačka 1. Statuta „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka broj 0100-142/17 od 15.09.2017. godine, 0100-189/19 od 14.02.2019. godine, 0100-268/22 od 16.05.2022. godine, 0100-300/22 od 11.11.2022. godine i 0100-322/23 od 29.06.2023. godine, na sjednici održanoj 10.11.2023. godine, odlukom broj 0001-234/23, sazvao vanrednu, 58. Skupštinu „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka i utvrdio prijedlog dnevnog reda. 

Podaci o klasi i ukupnom broju akcija sa pravom glasa na 58. sjednici Skupštine akcionara: 61974 obične (redovne) akcije na ime, klase „A“. 

Podaci o većini koja je potrebna za donošenje odluke:

Za donošenje odluka pod tačkama 1, 2 i 3 Dnevnog reda, Skupština odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara, vlasnika akcija sa pravom glasa. 

Obavještenje o načinima na koje se mogu preuzeti materijali za sjednicu: Materijali se dostavljaju akcionarima putem elektronske pošte uz pozivnicu za sjednicu. Akcionari imaju pravo da izvrše uvid u listu akcionara, kao i druge dokumente koji se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine, svakog radnog dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u sjedištu Banke, u vremenu od 08:00 do 16:00 časova. Akcionari su dužni da se prema podacima, sadržanim u naprijed navedenim dokumentima, odnose s pažnjom dobrog privrednika. 

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine akcionara: Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 18.11.2023. godine. 

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika: Akcionari mogu uzeti učešće u radu Skupštine lično ili putem punomoćnika. Obavještenje o imenovanju punomoćnika dostavlja se Banci putem elektronske pošte na e-mail adresu sa koje je akcionar zaprimio pozivnicu i materijale. Akcionarmože dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovogpunog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište akcionarskog društva.Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada jepunomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razlogeponavljanja.Ako punomoć sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoć ne sadrži uputstvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćnik je dužan da obavijesti akcionare koji su mu dali punomoć o glasanju u skupštini. Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim akcionarskom društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara. 

Podaci o pravima akcionara na predlaganje izmijena i dopuna dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja: Na sjednicama Skupštine može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano uvrštene u dnevni red Skupštine, a raspravljati i o drugim pitanjima. Dnevni red se ne može mijenjati na sjednici Skupštine, a tačke dnevnog reda se razmatraju jedna po jedna.

Akcionar ili akcionari Banke koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora mogu predložiti i zahtijevati da se najviše 2 (dva) nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine. Prijedlog za izmjenu dnevnog reda:

1)    mora se sačiniti i dostaviti u pisanoj formi u roku od 7 (sedam) dana od dana objave saziva godišnje/redovne Skupštine, odnosno u roku od 5 (pet) dana od dana objave saziva vanredne Skupštine;

2)    se dostavlja Nadzornom odboru, u sjedište Banke;

3)    sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojima raspolažu.

Akcionar koji predlaže izmjenu dnevnog reda ne može da se računa u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat glasova. Ako Nadzorni odbor propusti da u roku 72 časa od dana prijema odgovori na zahtjev akcionara za izmjenu dnevnog reda, ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva. 

Glasanje na sjednici Skupštine vrši se:

1)    javno, dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom i istovremeno

2)    putem glasačkih listića, zaokruživanjem „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN OD GLASANJA“ o svakom pitanju. 

Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena u ovoj Pozivnici, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19 i 17/23) i Zakona o bankama Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br.4/17, 19/18 i 54/19). 

Ova Pozivnica se objavljuje na internet stranici „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka kao i na internet stranici Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

 

Srdačno,                               

Sanjin Kosić,

Predsjednik Nadzornog odbora                                                            

 

Trebate pomoć?